269705519_10161300856369392_3008817586015394324_n (2)

 

 

 

Vedtægter for Stevns Valgmenighed samt vedtægter for kirkegården med takstblad

I. Vedtægter for Stevns valgmenighed

§ l Valgmenighedens formål er, i henhold til Valgmenighedsloven af 24. maj 1972, at betjene sine medlemmer ’Med gudstjeneste og andre kirkelige handlinger, dertil at ansætte præst, samt at vedligeholde kirke og kirkegård’.

§ 2. Valgmenighedens præst vælges af menigheden efter de regler denne vedtager. Præstens bolig-, lønnings- og pensionsforhold aftales mellem præst og bestyrelse.

§3. Valgmenighedens ejendele er fælles eje for de til en hver tid værende medlemmer, og kun disse har ret til at træffe bestemmelser i fællesejets anliggender.

§ 4. Fællesejet, eller dele deraf, kan ikke gøres til genstand for deling mellem medlemmerne. Den som udmelder sig af valgmenigheden, giver dermed afkald på enhver medlems - og ejendomsret.

§ 5. Nye medlemmer optages ved henvendelse til Valgmenighedens præst, eller til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 mdr. varsel og herefter finde sted til følgende 1. januar.

§ 6. Medlemmernes børn, som er døbt i Valgmenigheden, regnes som aktive medlemmer af menigheden.

§ 7. Alle aktive medlemmer som er fyldt 18 år, har lige og direkte stemmeret i Valgmenighedens anliggender.

§ 8. Stk. 1 Midler til administration og drift opkræves hvert år hos medlemmerne. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent.

§ 9. Kirkegården administreres efter gældende regler efter et af menigheden godkendt regulativ.

§ l0. Administrationen varetages af bestyrelsen, der er på 7 medlemmer, der vælges på årsmødet. Endvidere vælges 2 revisorer der afgår skiftevis. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand, næstformand og sekretær udgør forretningsudvalget. Bestyrelsen udpeger en kasserer blandt menighedens medlemmer. Bestyrelsen vælges for 3 år og afgår skiftevis 3 - 2 – 2.

§ 11. Kassereren fører menighedens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsorden til årsmødet.

§ 12. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i marts måned. Indvarsling er mindst 14 dage. Ekstraordinært årsmøde kan mod angiven dagsorden begæres afholdt af: 1. Et flertal i bestyrelsen eller 2. Mindst 20 medlemmer.

§ 13. Til ændring af vedtægter kræves et flertal på tre fjerdedele af alle afgivne stemmer på 1 årsmøde.

§ 14. Menigheden kan opløses, når medlemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor med tre fjerdedele flertal af de mødte. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØSland og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Bestyrelsen stiller forslag herom ved en generalforsamling.

Eksisterende vedtægter er vedtaget på årsmødet 2023.

II. VEDTÆGT for Kirkegård: Stevns Valgmenighed Kommune: Stevns Provsti: Tryggevælde Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1 Kirkegården ejes af Stevns Valgmenighed og administreres af bestyrelsen ved Stevns Valgmenighed.

§ 2

Stk. 1 Kirkegårdens drift forestås af Bestyrelsen.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med kontrakten for graverstillingen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor bestyrelsen og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til bestyrelsen.

§ 3

Stk. 1 Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. B. Gravsteder

§ 4 Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt. Erhvervelse og fornyelse

§ 5 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren.

§ 6

Stk. 1 I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7

Stk. 1 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: 1) Er medlem af Stevns Valgmenighed. 2) Havde ægtefælle, samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var tilknyttet Stevns valgmenighed.

Stk. 2 Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 3 Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb, kan godkendes, medmindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Denne godkendelse gøres betinget af, at gravstedets vedligehold sikres ved indbetaling til Stevns Valgmenigheds legat konto.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke.

§ 11

Stk. 1 Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen/graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2 Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen/graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Påmindelsen sendes med afleveringsattest. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3 Indehaveren af brugsretten kan dog inden 3 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. Gravstedernes indhegning

§ 14

Stk. 1 Gravstederne må ikke uden bestyrelsens godkendelse hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2 Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved bestyrelsens foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Gravstedernes beplantning

§ 15

Stk. 1 Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan bestyrelsen forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden bestyrelsens forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. 

§ 16 Gravminder

Stk. 1 Gravmindernes opstilling må så vidt det er muligt, indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes.

Stk. 2. Bestyrelsen påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af bestyrelsen forlanges fjernet fra kirkegården.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. På bestyrelsens begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder. 

§ 17 Gravstedernes vedligeholdelse

Stk. 1 Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal bestyrelsen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal bestyrelsen ved brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan bestyrelsen lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller belægge med grus, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Stk. 1 Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i kirkegårdens takstblad.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til Stevns Valgmenigheds Legat konto en gang for alle, af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode, fastsættes ved aftale. Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 20 år.

§ 21 Stk. 1 En gravplads for en voksen skal være 1,2 x 2,6 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med bestyrelsens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22 Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

§ 23 Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne. Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24 Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 15 år.

§ 25

Stk. 1 Et urnegravsted skal være 1,0 x 1,0 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

Stk. 1 Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra kirkeværge.

Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af bestyrelsen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeværgen. C. Ordensbestemmelser

§ 30

Stk. 1 1) Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang. 2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for dagens lyse timer. 4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger. 5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9) Hunde skal føres i snor. 10) Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkeværgens særskilte tilladelse. 12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 13) Ukrudts bekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. 15) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens samtykke.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren/kirkegårdslederen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkeværgen. Kirkegårdsvedtægten er godkendt den 1. maj 2017 af provstiudvalget. D. Takster Der henvises til kirkegårdens takstblad, som kan rekvireres hos kirkeværgen, eller findes på Stevns Valgmenigheds hjemmeside nedenfor. Takstblad for Stevns Valgmenighed 2019 Legat oprettelse. Fredningstid for en kistegrav er 30 år og for urnegrav 15 år. Taksterne dækker grandækning til jul og vedligeholdelse af gravsted ved graver. Blandt andet lugning, beskæring og klip af hæk efter behov. 1 parts kistegravplads 25.980 kr. uden moms 32.475 kr. med moms 2 parts kistegravplads 36.804 kr. uden moms 46.005 kr. med moms 3 parts kistegravplads 48.713 kr. uden moms 60.891 kr. med moms 1 parts kistegravplads – Urne 12.988 kr. uden moms 16.235 kr. med moms 2 parts kistegravplads – Urne 18.401 kr. uden moms 23.001 kr. med moms 3 parts kistegravplads – Urne 24.356 kr. uden moms 30.445 kr. med moms

Andre gravpladstyper: Urne i urnegravplads 10.101 kr. uden moms 12.625 kr. med moms 1 ”Plade i plænen” 9.741 kr. uden moms 12.176 kr. med moms Fællesgrav urne 7.555 kr. uden moms 9.444 kr. med moms For medlemmer Udgifter til de kirkelige handlinger ved begravelse/bisættelse (løn til præst, organist, graver samt pyntning af kirken, gravning af grav/nedsætning af urne) er dækket af medlemskabet.

For ikke- medlemmer

Ikke-medlemmer betaler for følgende: løn til præst, organist og graver, samt pyntning af kirken ved dåb, bryllup, og begravelser/bisættelse, gravning af grav/nedsættelse af urne. Derudover lægges et engangsbeløb på 8000 kr.

Stevns Valgmenigheds bestyrelse